Regulamin Serwisu sklep.contractus.pl obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku

 

I. Dane firmy:

Contractus Agro Sp. z o.o. 

Porosły 86,

16-070 Choroszcz NIP: 9662144464, Regon: 387402282

II. Adres korespondencyjny

Contractus Agro Sp. z o.o. 

Porosły 86,

16-070 Choroszcz

adres e-mail – zamowienia@contractus.com.pl

numer telefonu – +48 85 66 26 466

III. Znaczenie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zamówienia telefoniczne, zamówienia przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamówienia składane w Sklepie Internetowym) lub bez wykorzystania środków porozumiewania się na odległość – w Oddziale).

Usługodawca – Contractus Agro Sp. z o.o.  Porosły 86, 16-070 Choroszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000867318, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Witolda Karczewskiego.

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu w przypadkach opisanych w Regulaminie ze Sklepu fizycznego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość

Serwis– strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy sklep.contractus.pl;

Oddział – punkt Usługodawcy stanowiący punkty sprzedaży firmy Contractus Agro Sp. z o.o. Porosły 86, 16-070 Choroszcz, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klient może odebrać Towar kupiony w Sklepie Internetowym lub zawrzeć Umowę sprzedaży.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu znajdującego się pod domeną sklep.contractus.pl określa zasady korzystania Klientów z Serwisu. Usługodawca prowadzi Serwis, w którym umożliwia Klientom składanie Zamówień oraz informuje Klientów o Produktach i Usługach dostępnych w Serwisie oraz w poszczególnych Oddziałach.
 2. Informacje o Produktach a w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie oraz na warunkach określonych w Regulaminie. 
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu znajdującego się pod domeną sklep.contractus.pl

V. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Serwisie

 1. Serwis znajdujący się pod domeną sklep.contractus.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet, które następnie potwierdza obsługa sklepu, co jest niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W celu złożenia zamówienia należy:
 • dodać produkt do koszyka poprzez kliknięcie ikony koszyka znajdującej się pod zdjęciem produktu (strona główna i lista produktów) lub ikony koszyka znajdującego się z prawej strony zdjęcia produktu (karta produktu), który Użytkownik chce kupić. Liczba produktów, które Użytkownik może dodać do koszyka jest dowolna
 • przejść do koszyka i wybrać sposób płatności, dostawy, wypełnić formularz zamówienia z adresem dostawy oraz innymi danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia
 • potwierdzić chęć zawarcia umowy kupna-sprzedaży przez wciśnięcie guzika na stronie z informacją o zamówieniu z obowiązkiem zapłaty oraz o prawach przysługujących kupującym spełniającym definicję konsumenta z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
 • poczekać na mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep
 • Rejestracja oraz / lub złożenie Zamówienia w Serwisie możliwe jest po akceptacji Regulaminu.
 • Aby zrealizować zakup w Serwisie sklep.contractus.pl, niezbędne jest aby Klient posiadał:
 • aktywne konto poczty elektronicznej
 • aktualną wersję przeglądarki www
 • komputer zdolny do współpracy z aktualną wersją przeglądarki www
 1. Zawarcie umowy kupna-sprzedażynastępuje w momencie potwierdzenia przyjęcia przez obsługę Serwisu oferty w formie złożonego zamówienia. W przypadku odrzucenia zamówienia przez sklep umowę kupna-sprzedaży uznaje się za niezawartą. Serwis w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia może skontaktować się telefonicznie lub mailowo z kupującym. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia do Serwisu. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Zamówienia Usługodawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia anulowania Zamówienia zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.
 2. Sklep sklep.contractus.pl przyjmuje także zamówienia drogą poczty elektronicznej pod adresem zamowienia@contractus.pl, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 85 66 26 466 oraz za pośrednictwem komunikatora online zainstalowanego na stronie Serwisu.
 3. Zmiany do zamówienia sklep przyjmuje pod adresem mailowym zamowienia@contractus.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 85 66 26 466. W przypadku chęci dokonania zmian we wcześniej złożonym zamówieniu należy skontaktować się z nami , najszybciej jak to jest możliwe. W przypadku, gdy zamówienie jest w trakcie przygotowywania do wysyłki sklep zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia zmian w zamówieniu,
 4. Serwis prowadzony pod domeną sklep.contractus.pl jest Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE). Świadczone usługi to:
 • prowadzenie konta Klienta dostępnego po rejestracji,
 • realizacja mailingów,
 • możliwość zamieszczania komentarzy pod produktami,
 • obsługa komunikatora online zainstalowanego na stronie Serwisu,
 • udzielanie odpowiedzi na pośrednictwem poczty elektronicznej na przesłane zapytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych.
 1. Rejestracja konta Klienta w Serwisie odbywa się w drodze wypełnienia stosownego formularza. Kolejnym krokiem jest wysłanie wiadomości e-mail przez Serwis  z potwierdzeniem rejestracji. Wiadomość ta zawiera link, w który Klient zobowiązany jest kliknąć w celu potwierdzenia poprawności wprowadzonych wcześniej danych. Jest to moment zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem.
 2. Świadczenie prowadzenia konta ma charakter bezterminowy i może być w każdej chwili zakończone na wyraźne życzenie Klienta (w formie wypowiedzenia umowy na adres mailowy sklepu lub na adres korespondencyjny). W przypadku gdy Serwis jest w trakcie realizacji zamówienia, a Klient zadecydował o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie konta), nastąpi to w terminie 14 dni od momentu doręczenia zamówienia do Klienta.
 3. Sklep umożliwia zarejestrowanym Klientom korzystanie z programu lojalnościowego, który przewiduje kody rabatowe w zamian za określoną w regulaminie programu lojalnościowego aktywność.
 4. W Serwisie podane zostały zarówno ceny brutto jak i ceny netto. Przy cenach widnieje informacja: „z VAT” lub „bez VAT”.

VI. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zasada legalności, rzetelności i przejrzystości).
 2. Dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym jest uznawane za zgodne z pierwotnymi celami (zasada celowości).
 3. Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych).
 4. Dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia będą użyte wyłącznie do realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymanie Newslettera, sklep wykorzysta adres e-mailowy do przesłania informacji handlowych dotyczących wyłącznie oferty własnej.
 5. Cel i zasady przetwarzania danych osobowych.
 • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
 • rejestracji konta w Serwisie
 • złożenia i realizacji zamówienia w Serwisie
 • sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu (obsługi procesu Rejestracji oraz logowania do Konta Klienta; sprzedaży produktów i ich dostaw do Klientów oraz świadczenia usług; wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną; tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu)
 • przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
 • wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1c) RODO;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO;

5.1  W celu Rejestracji Konta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta: adres e-mail, imię, nazwisko, hasło.

5.2  W celu złożenia i realizacji Zamówienia w Serwisie zbierane są dane Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy (ulica, numer domu / mieszkania, kod pocztowy miejscowości, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, lub też inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem, które są niezbędne do realizacji zamówienia.

5.3  Podanie danych osobowych wymaganych w Serwisie jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności Sklepu oraz czerpanie korzyści z jego działania jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności w sklepie contractus znajdującego się pod adresem http://www.sklep.contractus.pl.

5.4  Dane osobowe Klientów Serwisu zbierane są dla umożliwienia sprawnego korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są w celu:

 • obsługi procesu Rejestracji oraz logowanie do Konta Klienta,
 • sprzedaży produktów i ich dostawy do Klientów oraz świadczenia usług,
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • tworzenie raportów i analiz dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust 1c) RODO,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1f) RODO
 • dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.

5.5  Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku wyrażenia odrębnych zgód dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu:

 • prowadzenia marketingu Usługodawcy jak i marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą,
 • przesyłania wiadomości handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),
 • otrzymywania informacji handlowej, w tym przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres e-mail zamówionego Newslettera,
 • kontaktu telefonicznego lub mailowego w celach sprzedażowych,
 • kontaktu telefonicznego lub mailowego w celach reklamowych,
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

5.6  Usługodawca informuje również, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące aktywności Klienta zbierane są automatycznie (na przykład: w logach systemowych Serwisu i poprzez pliki Cookies).

5.7  Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawiają się informacje o numerze (w tym IP) oraz rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się z Serwisem (telefon komórkowy, tablet, komputer). Usługodawca informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem przetwarza dane dotyczące numerów, rodzajów urządzeń końcowych, czasu połączenia Klienta z Serwisem a także inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane powyżej dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów, oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

5.8  Więcej informacji znaleźć można na stronie Polityka Bezpieczeństwa – (link)

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Usługodawcę Klientom przysługuje prawo do:
 • informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu),
 • sprostowania danych w przypadku kiedy staną się one nieaktualne lub niekompletne,
 • w pewnych sytuacjach można zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których informował, kiedy Klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawe; lub jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku kiedy Administrator przetwarza dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących swoich produktów i usług (podstawą takiego przetwarzania danych jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”),
 • przeniesienia danych do innego administratora,
 • w celu przetwarzania danych w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była,
 • w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania, może także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenie poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie diokonywał żadnych operacji, a jedynie je przechowywał,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

6.1  Więcej informacji znaleźć można na stronie Klauzula Informacyjna – (link)

VII. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Problemy związane z funkcjonowaniem konta Klienta, oprogramowaniem sklepu lub koszykiem Klient ma możliwość pisemnego zgłoszenia przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty e-mail. Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 2. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych do Klienta, sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 4. Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności  towaru. Może wynosić on od 1 do 7 dni roboczych (w większości termin ten jednak to około 1-2 dni roboczych) od momentu potwierdzenia zamówienia. W szczególnych wypadkach produktów dostępnych „Na zamówienie” termin realizacji może wynosić od 7 do 15 dni roboczych.
 5. Termin dostawy w przypadku wysyłki firmą kurierską przy produktach oznaczonych terminem realizacji 24h wynosi najczęściej 1 dzień roboczy liczony od momentu wysłania towarów, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 4 dni roboczych. W przypadku wysyłki zamówienia firmą kurierską produktów oznaczonych dostępnością 48h czas dostawy to najczęściej 2 dni robocze, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 7 dni roboczych.
 6. Towar dostarczany jest do Klienta na jego koszt – formy płatności za zamówienie, formy wysyłki i koszty wysyłki podane są podczas składania zamówienia. Składając zamówienie Klient wybiera najdogodniejszą sobie formę dostarczenia przesyłki i zapłaty za nią. Ostateczną ceną jaką klient zobowiązany jest zapłacić za swoje zamówienie jest suma cen wszystkich zamówionych produktów oraz koszt ich wysyłki.

Paczka DPD: suma długości, szerokości oraz wysokości przesyłki musi być mniejsza lub równa 300cm, przy czym najdłuższy bok nie może przekraczać 260cm. Maksymalna waga paczki wynosi 50kg z zastrzeżeniem, że w przypadku przesyłek, których waga przekracza 31,50kg Zamawiający ma obowiązek pomóc kurierowi wnieść przesyłkę pod wskazany w liście nadawczym adres.

Paleta DPD: w przypadku wysyłki zamówienia paletą, jej waga nie może przekraczać 700kg a jej wysokość 180cm. Palety doręczane są do Nadawcy w miejscu dostępnym dla samochodów ciężarowych, gdzie udostępniona jest rampa załadowczo-rozładowcza.

Cennik przesyłek kurierskich DPD (płatność przelewem)

Paczka (kg)

Cena brutto

do 10 kg

16,99 zł

do 20 kg

18,99 zł

do 31 kg

19,99 zł

do 40 kg

78,99 zł

do 50 kg

105,00 zł

 

Cennik przesyłek kurierskich DPD (płatność za pobraniem)

Paczka (kg)

Cena brutto

do 10 kg

27,99 zł

do 20 kg

29,99 zł

do 31 kg

30,99 zł

do 40 kg

90,99 zł

do 50 kg

125,00 zł

* tabelka przedstawia ceny pobrania przy kwocie zamówienia 1 000 zł

Paleta – cennik przesyłek kurierskich DPD (płatność przelewem)

Paleta (kg)

Cena brutto

do 100 kg

199,99 zł

do 200 kg

214,99 zł

do 300 kg

225,99 zł

do 500 kg

394,99 zł

do 700 kg

494,99 zł

 

Usługi dodatkowo płatne (kurier DPD - paczka):

- dostawa do rąk własnych: cena podstawowa + 20zł

- doręczenie następnego dnia roboczego do godziny 9:30 cena podstawowa + 70zł

- doręczenie następnego dnia roboczego do godziny 12:00 cena podstawowa + 60zł

- dostawa w sobotę: cena podstawowa + 60zł

- dopłata za opakowanie niestandardowe: cena podstawowa + 30zł

- opłata za paletę niestandardową: cena podstawowa + 70zł

Paczka DHL: suma długości, szerokości oraz wysokości przesyłki musi być mniejsza lub równa 260cm a najdłuższy bok nie może przekraczać 140cm. Maksymalna waga paczki wynosi 31,50kg.

Cennik przesyłek kurierskich DHL (płatność przelewem)

Paczka (kg)

Cena brutto

do 15 kg

17,99 zł

do 20 kg

18,99 zł

do 31 kg

20,99 zł

 

Cennik przesyłek kurierskich DHL (płatność za pobraniem*)

Paczka (kg)

Cena brutto

do 15 kg

32,99 zł

do 20 kg

33,99 zł

do 31 kg

35,99 zł

*maksymalna kwota pobrania wynosi 6 500 zł

Paleta – cennik przesyłek kurierskich DHL (płatność przelewem)

Paleta (kg)

Cena brutto

do 100 kg

179,99 zł

do 400 kg

185,99 zł

do 500 kg

365,99 zł

do 700 kg

415,99 zł

do 1000 kg

475,99 zł

 

Usługi dodatkowo płatne (kurier DHL - paczka):

- doręczenie do godziny 9:00 cena podstawowa + 60zł

- doręczenie do godziny 12:00 cena podstawowa + 45zł

- dostawa w sobotę: cena podstawowa + 50zł

- powiadomienie telefoniczne przed dostarczeniem: cena podstawowa + 7 zł

- dopłata za opakowanie niestandardowe do 31,5kg: cena podstawowa + 50zł

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnego w Serwisie, zastrzega on sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostaw poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostaw.

8. Opcje płatności dostępne w sklepie sklep.contractus.pl

a)      Przelew bankowy wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie naszego sklepu. Nasz bank - Bank BZWBK PL56150010831210800020600000  

b) Pobranie realizowane kurierem

c) Gotówka przy odbiorze osobistym

d) Płatność kartą przy odbiorze osobistym

e) Przelewy24szybkie przelewy online. Po wybraniu tej opcji Klient zostanie „przeniesiony” na stronę płatności przelewy24

9. Od dnia 25 grudnia 2014 roku sklep internetowy sklep.contractus.pl zastrzega sobie możliwość podniesienia wartości zamówienia o koszty, jakie ponosi przy poszczególnych typach płatności.

10. Standardowo do każdej przesyłki dołączany jest paragon. Na wyraźne życzenie Klienta sklep wystawia faktury VAT – w tym celu należy podczas składania zamówienia zaznaczyć opcję „Faktura VAT”.  Jednocześnie ze złożeniem zamówienia Klient upoważnia sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Osoba fizyczna, która składa zamówienie w imieniu przedsiębiorstwa oświadcza, że dokonuje w jego imieniu wpłaty.

VIII. Zwrot towaru, reklamacje i gwarancje

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku Klient, który spełnia definicję konsumenta z wcześniej  wymienionej ustawy dysponuje prawem do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu w ciągu 14 dni od odebrania towaru. Koszt zwrotu produktu Klient ponosi sam. W przypadkach zastrzeżonych prawem zwrot nie jest możliwy lub Klient zostanie obciążony kosztami zużycia produktów za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku Klientów nie spełniających definicji konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku nie mają zastosowania przepisy o odstąpieniu od umowy.
 2. Reklamacja w drodze rękojmi jest możliwa w przypadku, gdy konsument stwierdzi, że zakupiony przez niego towar konsumpcyjny jest niezgodny z zawartą ze sprzedawcą umową. Podstawowym warunkiem dochodzenia odpowiedzialności jest poinformowanie sprzedawcy o takiej niezgodności w terminie zgodnym z aktualnie obowiązującym prawem. Zgodnie z prawem towar podlega naprawie, wymianie, obniżeniu cen lub w przypadkach gdy wada jest istotna Klient ma możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi dla Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez sklep sklep.contractus.pl jest poinformowanie przez Klienta sklepu o zaistniałej niezgodności towaru z umową. Sklep akceptuje każdą formę informacji od Klienta przewidzianą przez Ustawodawcę. Ponadto, sklep udostępnia Klientom gotowy formularz zwrotu towaru, który pozwala na sprawniejsze rozwiązanie toku reklamacyjnego.
 4. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym

IX. Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Wszystkie wymienione produkty oraz ich nazwy zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Oferta przedstawiona w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest ona jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c). Zastrzegamy sobie prawo do niepotwierdzenia zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, wyprzedażowych oraz do wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Powyższe prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż jest ograniczona określoną liczbą towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności spływania zamówień aż do momentu, w którym wyczerpane zostaną objęte daną formą wyprzedaży lub promocji. W zależności od warunków promocji – w magazynie sklepu lub w magazynie zewnętrznego dostawcy.
 5. Promocje w sklepie sklep.contractus.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej
 6. Sklep sklep.contractus.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom drogą elektroniczną, informacji o bieżących ofertach i nowościach w ofercie sklepu. Informacje te przesyłane są wyłącznie osobom, które wyraziły na to zgodę.
 7. W przypadku sprzedaży wadliwego towaru odpowiedzialność sklepu jest ograniczona do możliwości przewidzianych ustawowo. Wyłączona jest odpowiedzialność w zakresie utraconych korzyści i szkód pośrednich.
 8. Wszystkie produkty dostępne w sklepie sklep.contractus.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że przy opisie produktu zastrzeżono inaczej. Wszystkie produkty dostępne w naszej ofercie zostały legalnie wprowadzona na rynek polski.
 9. Żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Jeśli zapisy regulaminu ograniczają jakiekolwiek uprawnienia Konsumenta sklep zobowiązuje się do niestosowania owych zapisów.
 10. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Klient ma prawo skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Regulamin sklepu sklep.contractus.pl obowiązujący od dnia 15 lutego 2016 roku do dnia 24 maja 2018 roku

      1. Dane firmy:

Rolnicze przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Contractus Sp. z o.o.

Ul. Kresowa 58, 16-100 Sokółka, powiat Sokólski, województwo Podlaskie

NIP 5450000273

REGON 001317383

      2. Adres korespondencyjny

Contractus Sp. z o.o.

Ul. Elewatorska 14

15-620 Białystok

adres e-mail – zamowienia@contractus.pl

numer telefonu – +48 85 66 26 466

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego znajdującego się pod domeną sklep.contractus.pl

4. Sklep internetowy sklep.contractus.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet, które następnie potwierdza obsługa sklepu, co jest niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W celu złożenia zamówienia należy:

  • dodać produkt do koszyka poprzez kliknięcie ikony koszyka znajdującej się pod zdjęciem produktu (strona główna i lista produktów) lub ikony koszyka znajdującego się z prawej strony zdjęcia produktu (karta produktu), który Użytkownik chce kupić. Liczba produktów, które Użytkownik może dodać do koszyka jest dowolna
  • przejść do koszyka i wybrać sposób płatności, dostawy, wypełnić formularz zamówienia z adresem dostawy oraz innymi danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia
  • potwierdzić chęć zawarcia umowy kupna-sprzedaży przez wciśnięcie guzika na stronie z informacją o zamówieniu z obowiązkiem zapłaty oraz o prawach przysługujących kupującym spełniającym definicję konsumenta z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
  • poczekać na mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep

Aby zrealizować zakup w sklepie sklep.contractus.pl, niezbędne jest aby Klient posiadał:

  • aktywne konto poczty elektronicznej
  • aktualną wersję przeglądarki www
  • komputer zdolny do współpracy z nią

5. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia przez obsługę sklepu oferty w formie złożonego zamówienia. W przypadku odrzucenia zamówienia przez sklep umowę kupna-sprzedaży uznaje się za niezawartą. Sklep w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia może skontaktować się telefonicznie lub mailowo z kupującym.

5.1. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić

5.2. Sklep sklep.contractus.pl przyjmuje także zamówienia drogą poczty elektronicznej pod adresem zamowienia@contractus.pl

5.3. Sklep sklep.contractus.pl przyjmuje także zamówienia telefoniczne pod numerem +48 856626466

6. Zmiany do zamówienia sklep przyjmuje pod adresem mailowym zamowienia@contractus.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 85 66 26 466. W przypadku chęci dokonania zmian we wcześniej złożonym zamówieniu należy skontaktować się z nami , najszybciej jak to jest możliwe. W przypadku, gdy zamówienie jest w trakcie przygotowywania do wysyłki sklep zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia zmian w zamówieniu.

7. Sklep internetowy sklep.contractus.pl jest usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE). Świadczone usługi to:

  • realizacja mailingów
  • prowadzenie konta Klienta dostępnego po rejestracji
  • możliwość zamieszczania komentarzy pod produktami

Świadczenie prowadzenia konta ma charakter bezterminowy i może być w każdej chwili zakończone na wyraźne życzenie Klienta (w formie wypowiedzenia umowy na adres mailowy sklepu lub na adres korespondencyjny). W przypadku gdy sklep jest w trakcie realizacji zamówienia, a Klient zadecydował o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie konta), nastąpi to w terminie 14 dni od momentu doręczenia zamówienia do Klienta.

Rejestracja konta Klienta odbywa się w drodze wypełnienia stosownego formularza. Kolejnym krokiem jest wysłanie wiadomości e-mail przez sklep internetowy sklep.contractus.pl z potwierdzeniem rejestracji. Wiadomość ta zawiera link, w który Klient zobowiązany jest kliknąć w celu potwierdzenia poprawności wprowadzonych wcześniej danych. Jest to moment zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem.

7.1. Dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia będą użyte wyłącznie do realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymanie newslettera, sklep wykorzysta adres e-mailowy do przesłania informacji handlowych dotyczących wyłącznie oferty własnej.

7.2. Problemy związane z funkcjonowaniem konta Klienta, oprogramowaniem sklepu lub koszykiem Klient ma możliwość pisemnego zgłoszenia przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty e-mail. Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

7.3. Sklep umożliwia zarejestrowanym Klientom korzystanie z programu lojalnościowego, który przewiduje kody rabatowe w zamian za określoną w regulaminie programu lojalnościowego aktywność.

8. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych do Klienta, sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

10. W sklepie sklep.contractus.pl podane zostały zarówno ceny brutto jak i ceny netto. Przy cenach widnieje informacja: „z VAT” lub „bez VAT”.

11. Zamówienia złożone przez Klienta w sklepie internetowym sklep.contractus.pl potwierdzane są w ciągu 2 dni roboczych (w praktyce w około 99% w ciągu 12 godzin) od momentu ich otrzymania. W niektórych przypadkach wymagane jest dodatkowo potwierdzenie zamówienia ze strony Klienta – w takim przypadku sklep kontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie.

12. Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności  towaru. Może wynosić on od 1 do 7 dni roboczych (w większości termin ten jednak to około 1-2 dni roboczych) od momentu potwierdzenia zamówienia. W szczególnych wypadkach produktów dostępnych „Na zamówienie” termin realizacji może wynosić od 7 do 15 dni roboczych.

13. Termin dostawy w przypadku wysyłki firmą kurierską przy produktach oznaczonych jako "Dostępne" wynosi najczęściej 1 dzień roboczy liczony od momentu wysłania towarów, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 4 dni roboczych. W przypadku wysyłki zamówienia firmą kurierską produktów oznaczonych jako "Niedostępne", ale przy których znajduje się przycisk "Dodaj do koszyka" czas dostawy to najczęściej 4 dni robocze, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 14 dni roboczych.

14. Towar dostarczany jest do Klienta na jego koszt – formy płatności za zamówienie, formy wysyłki i koszty wysyłki podane są podczas składania zamówienia. Składając zamówienie Klient wybiera najdogodniejszą sobie formę dostarczenia przesyłki i zapłaty za nią. Ostateczną ceną jaką klient zobowiązany jest zapłacić za swoje zamówienie jest sumą cen wszystkich zamówionych produktów oraz koszt ich wysyłki.

Wszystkie informacje dotyczące kosztów wysyłki znajdziemy na stronie: http://sklep.contractus.pl/pl/content/15-koszty-wysylki

Paczka DPD: suma długości, szerokości oraz wysokości przesyłki musi być mniejsza lub równa 300cm, przy czym najdłuższy bok nie może przekraczać 260cm. Maksymalna waga paczki wynosi 50kg z zastrzeżeniem, że w przypadku przesyłek, których waga przekracza 31,50kg Zamawiający ma obowiązek pomóc kurierowi wnieść przesyłkę pod wskazany w liście nadawczym adres.

Paleta DPD: w przypadku wysyłki zamówienia paletą, jej waga nie może przekraczać 700kg a jej wysokość 180cm. Palety doręczane są do Nadawcy w miejscu dostępnym dla samochodów ciężarowych, gdzie udostępniona jest rampa załadowczo-rozładowcza.

Cennik przesyłek kurierskich DPD (płatność przelewem)

Paczka (kg)

Cena brutto

do 1 kg

15,99 zł

do 5 kg

16,99 zł

do 10 kg

17,99 zł

do 31 kg

18,99 zł

do 40 kg

75,99 zł

do 50 kg

105,99 zł

Cennik przesyłek kurierskich DPD (płatność za pobraniem)

Paczka (kg)

Cena brutto

do 1 kg

24,99 zł

do 5 kg

25,99 zł

do 10 kg

26,99 zł

do 31 kg

27,99 zł

do 40 kg

84,99 zł

do 50 kg

114,99 zł

* tabelka przedstawia ceny pobrania przy kwocie zamówienia 5 000 zł

Paleta – cennik przesyłek kurierskich DPD (płatność przelewem)

Paleta (kg)

Cena brutto

do 100 kg

199,99 zł

do 200 kg

214,99 zł

do 300 kg

225,99 zł

do 500 kg

270,00 zł

do 700 kg

370,00 zł

Usługi dodatkowo płatne (kurier DPD - paczka):

  • dostawa do rąk własnych: cena podstawowa + 20zł
  • doręczenie następnego dnia roboczego do godziny 9:30 cena podstawowa + 70zł
  • doręczenie następnego dnia roboczego do godziny 12:00 cena podstawowa + 60zł
  • dostawa w sobotę: cena podstawowa + 60zł
  • dopłata za opakowanie niestandardowe: cena podstawowa + 30zł
  • opłata za paletę niestandardową: cena podstawowa + 70zł

 

Paczka DHL: suma długości, szerokości oraz wysokości przesyłki musi być mniejsza lub równa 260cm a najdłuższy bok nie może przekraczać 140cm. Maksymalna waga paczki wynosi 31,50kg.

Cennik przesyłek kurierskich DHL (płatność przelewem)

Paczka (kg)

Cena brutto

do 5 kg

14,99 zł

do 10 kg

15,99 zł

do 20 kg

16,99 zł

do 30 kg

18,99 zł

Cennik przesyłek kurierskich DHL (płatność za pobraniem*)  

Paczka (kg)

Cena brutto

do 5 kg

24,99 zł

do 10 kg

25,99 zł

do 20 kg

26,99 zł

do 30 kg

28,99 zł

 *maksymalna kwota pobrania wynosi 6 500 zł

Paleta – cennik przesyłek kurierskich DHL (płatność przelewem)

Paleta (kg)

Cena brutto

do 100 kg

179,99 zł

do 300 kg

194,99 zł

do 500 kg

214,99 zł

do 700 kg

234,99 zł

do 1000 kg 

279,99 zł

Usługi dodatkowo płatne (kurier DHL - paczka):  

  • doręczenie do godziny 9:00 cena podstawowa + 60zł
  • doręczenie do godziny 12:00 cena podstawowa + 45zł
  • dostawa w sobotę: cena podstawowa + 50zł
  • powiadomienie telefoniczne przed dostarczeniem: cena podstawowa + 7 zł
  • dopłata za opakowanie niestandardowe do 31,5kg: cena podstawowa + 70zł

14.1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnego w sklepie, sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostaw poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostaw.

14.2   Opcje płatności dostępne w sklepie sklep.contractus.pl

  • Przelew bankowy wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie naszego sklepu. Nasz bank - Bank BZWBK PL56150010831210800020600000  
  • Pobranie realizowane kurierem
  • Gotówka przy odbiorze osobistym
  • Płatność kartą przy odbiorze osobistym
  • Przelewy24szybkie przelewy online. Po wybraniu tej opcji Klient zostanie „przeniesiony” na stronę płatności przelewy24

Od dnia 25 grudnia 2014 roku sklep internetowy sklep.contractus.pl zastrzega sobie możliwość podniesienia wartości zamówienia o koszty, jakie ponosi przy poszczególnych typach płatności.

Wszystkie informacje dotyczące form płatności znaleźć możemy na stronie: http://sklep.contractus.pl/pl/content/12-formy-platnosci

  15. Standardowo do każdej przesyłki dołączana jest faktura imienna. Na wyraźne życzenie Klienta sklep wystawia faktury VAT – w tym celu należy podczas składania zamówienia należy podać nazwę firmy, jej adres oraz numer NIP.

Jednocześnie ze złożeniem zamówienia Klient upoważnia sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Osoba fizyczna, która składa zamówienie w imieniu przedsiębiorstwa oświadcza, że dokonuje w jego imieniu wpłaty.

  16.  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku Klient, który spełnia definicję konsumenta z wcześniej  wymienionej ustawy dysponuje prawem do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu w ciągu 14 dni od odebrania towaru. Koszt zwrotu produktu Klient ponosi sam. W przypadkach zastrzeżonych prawem zwrot nie jest możliwy lub Klient zostanie obciążony kosztami zużycia produktów za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku Klientów nie spełniających definicji konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku nie mają zastosowania przepisy o odstąpieniu od umowy.

Wszystkie informacje dotyczące zwrotu towaru znaleźć można na stronie: http://sklep.contractus.pl/pl/content/16-zwrot-towaru 

    17. Reklamacja w drodze rękojmi jest możliwa w przypadku, gdy konsument stwierdzi, że zakupiony przez niego towar konsumpcyjny jest niezgodny z zawartą ze sprzedawcą umową. Podstawowym warunkiem dochodzenia odpowiedzialności jest poinformowanie sprzedawcy o takiej niezgodności w terminie zgodnym z aktualnie obowiązującym prawem. Zgodnie z prawem towar podlega naprawie, wymianie, obniżeniu cen lub w przypadkach gdy wada jest istotna Klient ma możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi dla Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

17.1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez sklep sklep.contractus.pl jest poinformowanie przez Klienta sklepu o zaistniałej niezgodności towaru z umową. Sklep akceptuje każdą formę informacji od Klienta przewidzianą przez Ustawodawcę. Ponadto, sklep udostępnia Klientom gotowy formularz zwrotu towaru, który pozwala na sprawniejsze rozwiązanie toku reklamacyjnego.

Wszystkie informacje dotyczące reklamacji i gwarancji znaleźć można na stronie: http://sklep.contractus.pl/pl/content/17-reklamacje-i-gwarancje

17.2. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym

18. Wszystkie wymienione produkty oraz ich nazwy zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

19. Oferta przedstawiona w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest ona jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c). Zastrzegamy sobie prawo do niepotwierdzenia zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

20. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, wyprzedażowych oraz do wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Powyższe prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

20.1. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż jest ograniczona określoną liczbą towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności spływania zamówień aż do momentu, w którym wyczerpane zostaną objęte daną formą wyprzedaży lub promocji. W zależności od warunków promocji – w magazynie sklepu lub w magazynie zewnętrznego dostawcy.

20.2. Promocje w sklepie sklep.contractus.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej

21. Sklep sklep.contractus.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom drogą elektroniczną, informacji o bieżących ofertach i nowościach w ofercie sklepu. Informacje te przesyłane są wyłącznie osobom, które wyraziły na to zgodę.

22. W przypadku sprzedaży wadliwego towaru odpowiedzialność sklepu jest ograniczona do możliwości przewidzianych ustawowo. Wyłączona jest odpowiedzialność w zakresie utraconych korzyści i szkód pośrednich.

22.1 Wszystkie produkty dostępne w sklepie sklep.contractus.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że przy opisie produktu zastrzeżono inaczej. Wszystkie produkty dostępne w naszej ofercie zostały legalnie wprowadzona na rynek polski.

23. Żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Jeśli zapisy regulaminu ograniczają jakiekolwiek uprawnienia Konsumenta sklep zobowiązuje się do niestosowania owych zapisów.

24. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Klient ma prawo skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.